031-36639920

031-36639921

ﻧﺤﻮه ﻋﻀﻮﻳﺖ در NIC.IR

آموزش ﻧﺤﻮه ﻋﻀﻮﻳﺖ در NIC.IR

در صورت تمایل به ثبت دامنه .ir به نام خودتان اخذ شناسه کاربری در سایت ایرنیک (مرکز ثبت دامنه کشوری ایران) الزامی می باشد. توجه کنید ساخت این شناسه در سایت ایرنیک رایگان می باشد.

جهت عضویت و اخذ شناسه در سایت ایرنیک بروی لینک زیر کلیک کنید

https://www.nic.ir/Create_New_Handle

پس از ورود به سایت ایرنیک ﺷﻤﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻳﻌﻨﻲ “اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻪ”  ﺧﻮاﻫید ﺷﺪ ( مطابق شکل زیر):

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﭼﻨﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهید ﺷﻨﺎﺳﻪ اي ﺑﺮاي اﻓﺮاد حقیقی اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺨﺺ حقیقی کلید تکمیل ﻓﺮم و درﻳﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ  را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻴﻚ ﻛﻨﻴﺪ.

در صورت تمایل به ثبت شناسه افراد حقیقی (شخص)، بروی تکمیل فرم و دریافت شناسه در قسمت شخص حقیقی کلیک کنید.

 ﺷﺨﺺ حقیقی

در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻳﻌﻨﻲ “وارد ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ” فیلدهای مورد نیاز را تکمیل کنید.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ

ﺗﻮﺟﻪ : درج آدرس و ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻲ 10 رﻗﻤﻲ  ﺑﺮاي ﺗﺎیید ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎرﺑﺮي در سایت ایرنیک الزامی می باشد .

ﻋﻀﻮﻳﺖ در NIC.IR

در ﻗﺴﻤﺖ راﺑﻂ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز”  لینک آزاد  برای نماینگان فروش را اﻧﺘﺨﺎب و بر روی کلید بازنگری کلیک کنید. سپس وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ “ﺑﺎزﻧﮕﺮي و اﻣﻀﺎ  “خواهید ﺷﺪ. (مطابق شکل زیر). در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اطلاعات درخواستی را وارد نموده و بروی کلید موافقم،دریافت شناسه کلیک کنید.

 راﺑﻂ ﻫﺎي ﻣﺠﺎز

در نهایت وارد مرحله چهارم و “ساختن شناسه” ایرنیک می شوید .

ساختن شناسه

در این قسمت ایمیلی با مضمون تایید عضویت توسط سرور سایت ایرنیک به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. بروی لینک موجود در ایمیل کلیک کنید و شناسه کاربری و رمز عبور را وارد نمایید.

شناسه کاربری

ﭘﺲ از وارد ﻛﺮدن شناسه و رمز عبور  بروی ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﮔﺬر واژه کلیک کرده و  ﭘﺲ  از تغییر دادن گذرواژه،  مجدد وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ”ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ” شوید .

 تغییر دادن گذرواژه

به موارد زیر توجه کنید :

در مرحله انتخاب رابط های مجاز ، تیک مربوط به گزینه آزاد برای نمایندگان فروش را انتخاب کنید.

به طور معمول ایمیل حاوی لینک عضویت یک روز پس  تکمیل نهایی اطلاعات به آدرس پست الکترونیک ثبت شده ارسال خواهد شد. در صورتی نیاز به مدارک خاص جهت ثبت دامنه ، مدارک درخواستی را برای فیزیک نظری ارسال نمایید.

معمولا دامنه هایی که اسامی خاص دارند برای ثبت نیازمند  ارسال تعهدنامه و مدارک می باشند.

برای تسریع در روند ثبت دامنه ،تمامی مراحل ذکر شده را تا آخر انجام دهید.

طراحی سایت ،طراحی سایت در اصفهان ،سئو سایت